Museumshistorie

Her kan du læse om, hvordan det hele begyndte.

Begyndelsen

Omkring 1987 udviklede en samtale mellem lærer Kristian Graversgaard-Knudsen, lærer Jens Christian Kærsgaard Hansen og viceinspektør Kaj Røjkjær sig til starten på indsamlingen af gamle skoleeffekter med henblik på at eksponere disse i form af en udstilling, der skulle være tilgængelig for skolens elever, personale og andre interes-serede.

En række gamle skoleeffekter var umiddelbart tilgængelige, idet nogle allerede fandtes på Gjellerupskolen som genstande og undervisningsmaterialer, der var blevet overdraget, da Lund skole i 1972 var blevet nedlagt.

I første omgang blev de forskellige genstande samlet i et ledigt depotrum. - Dette blev snart for beskedent, idet omfanget af gammelt skolemateriel hurtigt øgedes i et omfang, så man måtte indrette sig i et ledigt skolelokale.

I december 1989 åbnede den første udstilling, der var tilgængelig for et større publikum. Skolens ansatte, eleverne og andre interesserede var inviterede til åbningen af det, man derefter kaldte Gjellerupskolens Skolemuseum.

Udstillingen omfattede skolepulte, gamle skolelamper, vægkort og anskuelses-billeder. Ligesom kuglerammer, blækflasker, penneskafter og gamle skolebøger var en del af udstillingen.

God omtale i Herning Folkeblad og i Herning Bladet resulterede efterfølgende i flere henvendelser fra personer, der ville forære skolemuseet gamle skoleting.

Vokseværk

Omkring 1990 var samlingen af gamle skolegenstande vokset ganske betydeligt. Det skete væsentligst ved at samlingen i forbindelse med forskellige skolestruktur- ændringer og skolenedlæggelser blev suppleret med et større antal gamle skolematerialer.

Opmærksomhed fra skoleforvaltningen og den lokale skolelederkreds medvirkede yderligere til at samlingen voksede i omfang.

Ønsket om at kunne udvide udstillingen med en decideret skolestue med skolepulte, kateder, tavler og skabe blev gjort mulig, da et sikringsrum i kælderetagen blev ledigt.

Efter indflytning i de nye faciliteter kom der ekstra meget gang i indsamlingen af gamle skoleting.

Nyindretning i større lokale

Den nye lokalitet var omkring 200 kvm. stor. - Der blev indrettet en lille skolestue. - Og som noget nyt blev der også indrettet et lille afsnit, der skulle give indtryk af hvordan et hjem kunne have set ud i vore bedsteforældres tid.

I bestræbelserne på at samle skoleeffekter til samlingen, modtog skolemuseet i tilgift ofte tidssvarende, gammelt legetøj, boliginventar, arbejdsredskaber symaskiner etc.

Det blev derpå muligt at præsentere en samlet udstilling under titlen: "Da vore bedsteforældre var børn". - Både en skoleoplevelse og en oplevelse af et hjem fra omkring 1940-erne og 1950-erne.

Liv i skolemuseet

I fortsættelsen øgedes aktiviteterne betydeligt i skolemuseet. Mange fik på forskellig vis tilbudt adgang til en præsentation af samlingen.

I forbindelse med en kulturaften for skolens elevere og forældrekreds med gymnastikopvisning af et hold gymnastikpiger, præsentationen af ny opsat kunstudstilling på skolens gange - blev der også åbnet op for en større kreds af besøgende i skolemuseet.

Det sidste initiativ betød efterfølgende endnu flere henvendelser fra interesserede, der ville forære forskellige genstande til museet. Den kommunale skolelederkreds blev ligeledes indbudt til at besøge museet.

Skolens elever fik muligheder for at komme på besøg i skolemuseet og opleve skoletimer, som de kunne være gennemført i deres bedsteforældres skoletid.

I skolens børnehaveklasser blev der startet en tradition for at børnenes bedsteforældre blev inviteret på skolen for at opleve deres børnebørns skolegang. Disse besøg blev efter aftale udvidet, så det også omfattede besøg på skolemuseet. Det gav ofte anledning til udveksling af gamle skoleminder blandt bedsteforældrene.

Museet var også åbent for besøg fra andre af kommunens skoler. - Ligesom der også var flere situationer, hvor dele af udstillingen blev udlånt til kommunens skoler i forbindelse med afholdelse af jubilæer eller i forbindelse med tematisk undervisning for klasser hjemme på skolerne.

Skolemuseet i samarbejde med Herning Museum

På et tidspunkt blev der skabt en god kontakt til Herning Museum ved museumsinspektør Søren Vels Poulsen. Det blev til et inspirerende samarbejde, der kulminerede med en 4 måneder lang skoleudstilling i 1998 på Herning Museum under titlen: "Husker du vor skoletid?".
Udstillingen var sammensat af effekter dels fra Gjellerupskolens Skolemuseum og Herning Museum.
Som en særlig oplevelse i forbindelse med udstillingens åbning levendegjorde en 4. klasse fra Gjellerupskolen en skoledag i den gamle skolestue. Tekstilskolen havde syet gammelt skoletøj til eleverne, der gennemførte en skoletime med overhøring i staveord, tabeller. Og naturligvis navneopråb, morgensang, fadervor og skammekrog.

Aktivitetsniveauet falder

Frem til 2002 fortsatte det velfungerende samarbejde mellem de tre, der havde startet skolemuseet. - På grund af henholdsvis fraflytning og pensionering kunne samarbejdet omkring skolemuseet ikke opretholdes, og der opstod en periode med mindre aktivitet omkring skolemuseet.

Skolemuseet flytter i nye lokaler

I foråret 2015 konstaterer tidligere skolechef ved Herning Kommune Sven Nørgaard, at to forhold truer skolemuseet på Gjellerupskolen. Dels den omstændighed, at Gjellerupskolen indenfor et kortere åremål vil blive nedlagt og sammenlagt med Hammerum skole. Og dels den omstændighed, at lokaliteten (sikringsrummet på Gjellerupskolen) er meget fugtigt. Det sidste forhold bevirker at flere effekter allerede lider af fugtskader i form af skimmelsvamp og skævvridninger af anskuelsesbilleder.

Sven Nørgaard henvender sig til Kaj Røjkjær og foreslår at flytte hele museums-samlingen til den nedlagte Holtbjergskolen. Her vil samlingen kunne få nyt liv i tørre lokaler i Holtbjerg Midtpunkt.
Ideen bliver realiseret efter aftale mellem ledelsen på Gjellerupskolen og Sven Nørgaard.

Sven Nørgaard beder tidligere skoleinspektør på Holtbjergskolen - Bent Henriksen - og Kaj Røjkjær forestå nedpakningen af skolemuseet på Gjellerupskolen i august 2015.

I efteråret 2015 blev der arbejdet på en genetablering af skolemuseet på Holtbjerg Midtpunkt. Det skete i nye faciliteter bestående af et stort, tørt lokale på 275 kvm. med tilhørende depot på 60 kvm.

Bent Henriksen og Kaj Røjkjær stod indledningsvis overfor et omfattende ren-gøringsarbejde og malerarbejde inden lokalerne kunne genindrettes med udstillingsstande, faglige afsnit og ophæng af et stort antal kort og anskuelsesbilleder i foråret 2016.

I marts 2016 blev der nedsat en bestyrelse for skolemuseet. Museets bestyrelse består af følgende medlemmer: Formanden for Børne- og Familieudvalget Dorte West. Børne- og ungechef Preben Siggaard, formand for skolelederforeningen Erik Søegaard, formand for Herningegnens Lærerforening Helen Sørensen, Tidligere Børn- og ungechef Sven Nørgaard, samt Bent Henriksen og Kaj Røjkjær, der står for den daglige drift og vedligeholdelse af skolemuseet.

Kontaktinfo

Skolemuseet er kun åbent efter forudgående aftale. 

Bent Henriksen
Bent@benthenriksen.dk
40 80 37 61
eller
Kaj Røjkjær
Kaj.roejkjaer@mail.dk
21 66 06 65

Læs mere om sikker mail